• ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • นายอายับ ซาดัดคาน

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 • นายศักดา ศิริพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 • นายสุชาติ สิทธิวงษ์

  หัวหน้างานกีฬา

 • นางสาวจุฑามาศ โขนขำ

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว

  นักวิชาการศึกษา